ฐานข้อมูลประวัติผู้สำเร็จการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๒

คำชี้แจง

1. การบันทึกข้อมูล กรุณาตอบข้อมูลให้สมบูรณ์ กรณีที่ไม่มีข้อมูลในเรื่อง ๆ นั้น ให้ใส่ -

2. ถ้าหากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้ระบบ กรุณาส่งอีเมล์มาที่ suradath@lamplaimat.ac.th