ฐานข้อมูลประวัติผู้สำเร็จการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๒

ข้อมูลการจบการศึกษาของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๒

ระดับชั้น ม.3

การศึกษาต่อ/การประกอบอาชีพ จำนวนนักเรียน
ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม 227
ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนอื่น ในจังหวัดเดิม 12
ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนอื่น ในต่างจังหวัด 10
ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนอื่น ใน กทม. 5
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 29
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 1
ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ 4
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร 1
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ 1

ข้อมูลจังหวัดในการศึกษาต่อ/การประกอบอาชีพ ของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๒

ระดับชั้น ม.3
จังหวัด จำนวนนักเรียน
กรุงเทพมหานคร 3
นครราชสีมา 6
บุรีรัมย์ 278
พระนครศรีอยุธยา 1
ระยอง 1
อุบลราชธานี 1

สรุปจำนวนนักเรียนที่กรอกข้อมูลของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๒

ระดับชั้น ม.3
โรงเรียน จำนวนนักเรียนที่กรอกข้อมูล
ลำปลายมาศ 290