ฐานข้อมูลประวัติผู้สำเร็จการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๒

โรงเรียนลำปลายมาศ

ข้อมูลการจบการศึกษาของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๒

ระดับชั้น ม.3

การศึกษาต่อ/การประกอบอาชีพ จำนวนนักเรียน
ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม 266
ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนอื่น ในจังหวัดเดิม 20
ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนอื่น ในต่างจังหวัด 11
ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนอื่น ใน กทม. 1
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 32
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 4
ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ 9
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ 2
อื่น ๆ 3

ข้อมูลจังหวัดในการศึกษาต่อ/การประกอบอาชีพ ของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๒

ระดับชั้น ม.3
จังหวัด จำนวนนักเรียน
กรุงเทพมหานคร 2
นครราชสีมา 3
บุรีรัมย์ 338
ปราจีนบุรี 2
สระบุรี 1
สุรินทร์ 2

สรุปจำนวนนักเรียนที่กรอกข้อมูลของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๒

ระดับชั้น ม.3
โรงเรียน จำนวนนักเรียนที่กรอกข้อมูล
ภัทรบพิตร 40
มัธยมพรสำราญ 29
ร่วมจิตต์วิทยา 34
ลำปลายมาศ 216
ห้วยหินพิทยาคม 29